Skip to content

Privacyverklaring

Mercato Italiano, gevestigd aan Newtonstraat 18A, 1704 SB te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.mercato-italiano.nl
Newtonstraat 18A, 1704 SB te Heerhugowaard
Telefoonnummer: 072-5347800
De heer S. Moro is de Functionaris Gegevensbescherming van Mercato Italiano B.V. Hij is te bereiken via emailadres: info@mercato-italiano.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Mercato Italiano verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Handelsnaam en eventueel KvK nummer;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonische contacten;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• Bankrekeningnummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mercato-italiano.nl, dan verwijderen wij deze informatie binnen 7 dagen na ontvangst van uw melding.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Mercato Italiano verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om contact met u op te nemen;
• Om u in contacten correct te kunnen aanspreken, bijvoorbeeld door Dhr. of Mevr. In de aanhef te zetten;
• Marketing acties op basis van uw bestelverleden te ontplooien om relevante aanbiedingen te kunnen doen;
• Bestellingen/facturen juist verzenden/bezorgen;
• Het registreren van de contactmomenten, om gemaakte afspraken vast te leggen;
• Nieuwsbrieven versturen;
• Uitnodigingen versturen ten behoeve van evenementen die georganiseerd worden.

Mercato Italiano verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Mercato Italiano verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld medische informatie of burgerservicenummers.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Mercato Italiano neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mercato Italiano) tussen zit.

Hoe lang bewaart Mercato Italiano uw gegevens:

Mercato Italiano bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de maximale bewaartermijn van de hierboven genoemde persoonsgegevens, houdt Mercato Italiano de wettelijke bewaartermijn van vijf jaar aan.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief:

Mercato Italiano biedt een nieuwsbrief waarmee klanten en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over onze diensten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De verzendlijst met contactgegevens van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Mercato Italiano verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mercato Italiano blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Mercato Italiano gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mercato Italiano gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mercato Italiano en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mercato-italiano.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Mercato Italiano wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Mercato Italiano neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mercato Italiano neemt onder meer organisatorirische maatregelen zoals het instrueren van personeel hoe juist om te gaan met persoonsgegevens, technische maatregels zoals wachtwoordbeveiliging, firewalls en versleutelde verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mercato-italiano.nl.

Zoek...