Skip to content

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming en extra garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Prijzen en bezorging
Artikel 11 – Duurtransacties: duur opzegging en verlenging
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
Bijlage 1 – Leveringscondities Mercato Italiano B.V.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: kalenderdag;
2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt
6. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een overeenkomst aan afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
7. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten afneemt bij Mercato Italiano B.V.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Mercato Italiano B.V. en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en fysieke verkoop van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder mail en/of faxberichten.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
Naam onderneming: Mercato Italiano B.V.
Bezoekadres: De Droogmakerij 49
1851 LX Heiloo
Telefoonnummer: 072-5347800
Emailadres: Info@mercato-italiano.nl
KvK-nummer: 75968738

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mercato Italiano B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst, zowel op afstand tussen ondernemer en de afnemer, alsmede fysiek/mondeling in een van de vestigingen van Mercato Italiano B.V..
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mercato Italiano B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Mercato Italiano B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst fysiek/mondeling wordt gesloten, wordt aan afnemer aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Mercato Italiano B.V. zijn in te zien op locatie.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Mercato Italiano B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mercato Italiano B.V. niet.
3. In catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere schriftelijke gegevens voorkomende informatie bindt Mercato Italiano B.V. niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Mercato Italiano B.V. en de afnemer ondertekende overeenkomst, dan wel een door of namens Mercato Italiano B.V. bevoegd afgegeven orderbevestiging.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mercato Italiano B.V. onverwijld langs elektronische weg en/of telefonisch en/of per fax de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mercato Italiano B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Mercato Italiano B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Mercato Italiano B.V. kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mercato Italiano B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Mercato Italiano B.V. zal uiterlijk bij levering van de goederen, aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres en/of mailadres van Mercato Italiano B.V. waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Mercato Italiano B.V. sluit het herroepingsrecht voor de hieronder genoemde producten nadrukkelijk uit indien er sprake is van consumentenafname en verkoop op afstand:
1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
4. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Mercato Italiano B.V. geen invloed heeft;

Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Mercato Italiano B.V. is ten aller tijden gerechtigd prijswijzigingen door te voeren, met uitzondering van de prijzen die reeds schriftelijk zijn overeengekomen;
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Mercato Italiano B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties. Mercato Italiano B.V. dient bij afwijkingen in de kwaliteit en houdbaarheid van producten binnen 48 uur na levering op de hoogte te worden gesteld door de afnemer. Na 48 uur kan Mercato Italiano B.V. nimmer aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in kwaliteit en houdbaarheid van de geleverde goederen.
2. Een door Mercato Italiano, B.V. diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Mercato Italiano B.V. kan doen gelden indien Mercato Italiano B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Mercato Italiano B.V. , diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. Mercato Italiano B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Mercato Italiano kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Mercato Italiano geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Mercato Italiano het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mercato Italiano tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Mercato Italiano bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de levering dient afnemer te tekenen voor ontvangst. Mercato Italiano kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet geleverde goederen, nadat de pakbon door de afnemer is ondertekend of als er via een andere wijze akkoord is gegeven op de compleetheid van de geleverde goederen.

Artikel 10- Prijzen en bezorging
1. Onder “bezorging” wordt in deze voorwaarden bedoeld de wijze waarop Mercato Italiano aan zijn leveringsverplichting voldoet. De bezorging wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. Indien de zaken door of namens de afnemer worden afgehaald: door de inontvangstneming der zaken en ondertekening van de pakbon;
b. Bij verzending door tussenkomst van de beroepsvervoerder: door afgifte van de zaken aan die vervoerder en bij ondertekening van de pakbon;
c. Bij verzending door een vervoersmiddel van Mercato Italiano, door de bezorging huize of aan het magazijn van de afnemer, respectievelijk door aanbieding ter plaatse tot bezorging en ondertekening van de pakbon.
d. De afnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de af te leveren zaken door hem in ontvangst kunnen worden genomen.

2. Voor de kosten, verbonden aan het transport en aan de bezorging gelden de volgende regels:
a. Binnen Nederland vindt bezorging plaats conform de leveringscondities, welke te vinden zijn in bijlage 1 t/m 3, onderdeel van deze algemene voorwaarden.
b. Tenzij anders overeengekomen zal Mercato Italiano de kosten verbonden aan het transport tot de Nederlandse grens in rekening brengen, conform de overeenkomst zoals bepaald in artikel 5 bij vervoer buiten Nederland. De kosten van verder vervoer zijn voor rekening van de buitenlandse afnemer. Eveneens zijn de daarnaast mogelijk verschuldigde rechten terzake van invoer en uitvoer en andere daarmee samenhangende kosten eveneens voor rekening van de afnemer. Mercato Italiano is bevoegd de afnemer hiervoor apart te belasten.
3. Alle zaken en materialen komen vanaf het moment van ontvangst en door ondertekening van de pakbon volledig voor rekening en risico van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder voor van Mercato Italiano uitgaande zendingen op de vrachtbrief de verklaring vordert dat alle schade gedurende het vervoer voor risico van de afzender is.
4. Bij bezorging van de zaken heeft de afnemer zich terplekke te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden. Afwijkingen in de kwaliteit en kwantiteit ten opzichte de geleverde goederen dienen direct aan de bezorger gemeld te worden en te worden vermeld op de pakbon.

Artikel 11- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand tenzij anders overeengekomen.
2. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Mercato Italiano voor zichzelf heeft bedongen.
Duur:
3. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen. Deze termijn vangt aan vanaf het moment van de ontvangst van de factuur door de afnemer.
2. Bij de verkoop van producten aan afnemer, mag de afnemer in algemene voorwaarden verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mercato Italiano te melden.
4. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mercato Italiano is gewezen op de te late betaling en Mercato Italiano de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mercato Italiano gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Mercato Italiano kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en/of de kwaliteit van goederen moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mercato Italiano met onderbouwing aan de hand van foto’s. De afnemer dient uiterlijk binnen 48 uur na levering van goederen melding te maken van afwijkingen in de kwaliteit en houdbaarheidsdata, indien de melding niet binnen 48 uur wordt gemaakt vervalt het recht op enige vergoeding of compensatie.
2. Bij  Mercato Italiano ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen behandeld gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mercato Italiano binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De afnemer dient Mercato Italiano in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14- Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Mercato Italiano en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16- Bescherming persoonsgegevens
Verwerking Persoonsgegevens
1. Wanneer Mercato Italiano tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens
verwerkt, zal Mercato de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming..
2. Mercato Italiano informeert de afnemer binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of
iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
3. Mercato Italiano verleent medewerking aan de afnemer wanneer de betrokkene een
verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
4. Mercato Italiano informeert de afnemer binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk
bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.
De privacyverklaring waarin de bepalingen staan en de wijze waarop Mercato Italiano persoonsgegevens verwerkt, zijn weergegeven in bijlage 4 en maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden

Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. Mercato Italiano is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Mercato Italiano voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De afnemer moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
3. Indien de Mercato Italiano aansprakelijk is voor door de afnemer geleden schade, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door Mercato Italiano gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Mercato Italiano beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
4. De wederpartij moet Mercato Italiano uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
5. Mercato Italiano is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Mercato Italiano verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken; door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Mercato Italiano verstrekte informatie;
b. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
c. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Mercato Italiano adviseerde en/of gebruikelijk is;
d. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
e. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Mercato Italiano.
6. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Mercato Italiano uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Mercato Italiano of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Mercato Italiano de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

  • Leveringscondities Mercato Italiano

Hoe kunt u bestellen?
U kunt op meerdere manieren bestellen. Kijk voor de actuele bestelprocedure op onze site: Mercato-italiano.nl of neem telefonisch contact met ons op via 072-5347800.

Bestelt u voor het eerst?
Voor relaties waar wij voor het eerst contact mee hebben ontvangen wij graag eerst het klantformulier ingevuld retour. Wij kunnen dan uw gegevens conform onze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring in ons klantensysteem opnemen. U kunt het klantformulier online invullen of opvragen via bestel@mercato-italiano.nl.

Houdt u rekening met de volgende leveringsvoorwaarden als u voor het eerst bij ons besteld:
• De eerste bestelling bij nieuwe relaties wordt geleverd nadat de factuur is betaald;
• Vanaf de tweede bestelling geldt een betaling na ontvangst van de goederen met een betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders overeengekomen.

Wanneer leveren wij?
Om zo efficiënt mogelijk te werken hebben wij een geografische indeling gemaakt met leverdagen. Uiteraard is er in goed overleg of spoed altijd een mogelijkheid om hiervan af te wijken.

Leverschema per 1 mei 2023:

NEDERLAND:

  • Wij hanteren geen minimaal orderbedrag.
  • Franco levering vanaf 250,-. Bij een orderbedrag onder de 250,- rekenen we 25,- aan bezorgkosten.

WADDENEILANDEN:

  • Wij hanteren geen minimaal orderbedrag.
  • Franco levering vanaf 400,-. Bij een orderbedrag onder de 400,- rekenen we 40,- aan bezorgkosten.

BELGIË:

  • Wij hanteren geen minimaal orderbedrag.
  • Franco levering vanaf 400,-. Bij een orderbedrag onder de 400,- rekenen we 40,- aan bezorgkosten.

*Alle hierboven vermelde bedragen zijn exclusief btw.

Kortingsbeleid per 1 mei 2023:

  • Bij een orderbedrag van 500,- exclusief btw krijgt u 5% korting op de factuur.
  • Bij een orderbedrag van 1.500,- exclusief btw krijgt u 8% korting op de factuur.
  • Bij een orderbedrag van 3.000,- exclusief btw krijgt u 12% korting op de factuur.

*Dit kortingsbeleid is niet geldig in combinatie met andere structurele kortingen.
*Dit kortingsbeleid is wel geldig bij orders vanuit onze actiefolder.
*Alle vermelde bedragen hierboven zijn exclusief btw.

Klachten en retourneren
Het kan voorkomen dat bij ontvangst van uw bestelling producten zijn meegeleverd waar u niet tevreden over bent. Conform artikel 13 van onze algemene voorwaarden verzoeken wij u dit binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling aan ons te melden, door een mail te sturen naar bestel@mercato-italiano.nl met daarbij:
– Foto van het betreffende product
– Lotnummer en THT
– Reden voor retour
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om het probleem op te lossen.

Zoek...